Bua Hamn samrådsunderlag vattenverksamhet

Inbjudan till samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför ansökan om lagligförklaring av och tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet i Bua hamn, Varbergs kommun

AB Båtfjordens Hamn och Varbergs kommun har för avsikt att gemensamt ansöka om lagligförklaring av och tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för befintliga hamnrelaterade anläggningar (dvs. pirar, bryggor, vågbrytare) i Bua Hamn. I kommande tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen ingår även planerad utökning av befintlig verksamhet i form av utökat antal båtplatser inom hamnen samt en planerad muddring, inklusive ansökan om dispens för deponering av muddermassor till havs. Hamnen är belägen vid Bua samhälle i Varbergs kommun. Huvuddelen av hamnen ägs och drivs av AB Båtfjordens hamn, medan en mindre del av hamnen ägs av Varbergs kommun.

Inom ramen för en tillståndsprövning krävs en samrådsprocess. Syftet med samrådsprocessen är att tidigt informera berörda om aktuellt projekt, redovisa dess omfattning och utformning samt att kortfattat beskriva den förutsedda miljöpåverkan. AB Båtfjordens Hamn och Varbergs kommun inbjuder härmed till skriftligt samråd i aktuellt projekt. Till samrådet har ett samrådsunderlag upprättats, med en beskrivning av lokalisering, projektförutsättningar, planerade verksamheter, den förutsedda miljöpåverkan samt preliminärt innehåll och övergripande utformning av kommande miljökonsekvensbeskrivning.

Ni bereds härmed möjlighet att lämna skriftliga synpunkter rörande det aktuella projektet.
Under samrådstiden, som pågår till och med den 21 december 2020 kan skriftliga synpunkter skickas till Patricia Brobeck, enligt kontaktuppgifter nedan. Ange att ärendet rör "Bua Hamn" i er skrivelse.
Här kan du läsa samrådsunderlaget

Mailadress:

Patricia.brobeck@norconsult.com

Postadress:
Norconsult AB
Patricia Brobeck
Järnvägsgatan 7, 252 24 Helsingborg

Önskar ni få mer information om projektet eller har frågor i ärendet kan ni kontakta Patricia Brobeck, 010-141 89 05, patricia.brobeck@norconsult.com